zpět

Sdělení o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Hospodský kvíz s.r.o., se sídlem Bukovinka, č.p. 75, PSČ 679 05, IČ: 03980138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 90428 (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o Vašich právech a způsobu zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem digitálního obsahu a zasíláním obchodních sdělení.

Budete-li Společnost kontaktovat, ať už prostřednictvím těchto webových stránek, emailem, telefonicky, nebo osobně v sídle Společnosti s žádostí o koupi digitálního obsahu nebo s žádostí o zasílání obchodních sdělení, může Společnost po Vás požadovat zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, emailovou adresu.Společnost se zavazuje se, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Příjemci osobních údajů

  1. poskytovatelé účetních služeb
  2. poskytovatelé marketingových služeb

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu, byl-li udělen a po skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Vaše práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Společnosti získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Máte právo, aby Společnost v určitých případech omezila zpracováníVašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným Společností, můžete podat stížnost přímo Společnosti, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na pana Tomáše Hlouška, jednatele Společnosti, na emailovou adresu info@hospodskykviz.cz.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.