zpět

Všeobecné
obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup digitálního obsahu prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Hospodský kvíz s.r.o. od 22. 1. 2020. (dále jen „Obchodní podmínky“).
 2. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Hospodský kvíz s.r.o., se sídlem Bukovinka, č.p. 75, PSČ 679 05, IČ: 03980138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 90428 a kupujícího.
 3. Kupujícím se myslí osoba, která prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.kviznadoma.cz (dále jen „Internetové stránky“) kupuje digitální obsah, kterým je kvízová prezentace (dále jen „Kvíz“) nebo dárkový poukaz (dále jen „Dárkový poukaz“). Kupujícím může být jak spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není.
 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Osoba, která je spotřebitelem, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako kupující nebo výslovně jako spotřebitel.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující si Kvíz nebo Dárkový poukaz objedná prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Internetových stránkách prodávajícího.
 2. Odesláním objednávky kupujícím dojde k přijetí návrhu prodávajícího na uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Na Internetových stránkách prodávajícího je uvedena celková kupní cena za Kvíz nebo Dárkový poukaz včetně DPH. Kupní cena je platná po celou dobu, kdy je na Internetových stránkách prodávajícího uvedena.
 2. Prodávající je povinen dodat Kvíz nebo Dárkový poukaz kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny.
 3. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu.

IV. DODÁNÍ KVÍZU A ČASOVÉ OMEZENÍ PŘÍSTUPU

 1. Po úplném zaplacení kupní ceny bude kupujícímu vytvořen uživatelský účet na Internetových stránkách prodávajícího a bude mu zaslán email s přihlašovacími údaji k uživatelskému účtu, na kterém bude zpřístupněn po dobu 30 (třiceti) dnů Kvíz.
 2. 30 (třiceti) denní lhůta, uvedená v předchozím odstavci počíná běžet následující den po doručení přihlašovacích údajů na email kupujícího.
 3. Přihlašovací údaje budou kupujícímu dodány do 3 (tří) dnů od úplného zaplacení kupní ceny.
 4. Po uplynutí 30 (třiceti) denní lhůty, uvedené v čl. IV. odst. 1. bude uživatelský účet kupujícího zrušen.
 5. S ohledem na charakter Kvízu coby on-line prezentace nevznikají a tedy ani nejsou prodávajícímu účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

V. DÁRKOVÝ POUKAZ

 1. Po úplném zaplacení kupní ceny za Dárkový poukaz bude kupujícímu dodán Dárkový poukaz v elektronické podobě na email kupujícího.
 2. Dárkový poukaz lze použít jako prostředek k zaplacení kupní ceny za Kvíz nebo její části, a to tak, že kupující, který vlastní dárkový poukaz, při vyplnění objednávkového formuláře umístěného na Internetových stránkách prodávajícího, do speciální kolonky označené, jako „uplatnit dárkový poukaz“ uvede unikátní kód umístěný na dárkovém poukazu.
 3. Dárkový poukaz je platný minimálně tři měsíce od data jeho vystavení. Není-li Dárkový poukaz uplatněn v rámci jeho platnosti (před nebo v datum expirace), ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady.
 4. Dárkový poukaz lze uplatnit opakovaně, pokud hodnota Dárkového poukazu převyšuje kupní cenu za Kvíz objednávaný kupujícím, pak zbylá částka z Dárkového poukazu zůstává na Dárkovém poukazu k dalšímu uplatnění. Pokud kupní cena za Kvíz objednávaný kupujícím převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, pak musí kupující uhradit zbývající část kupní ceny za Kvíz způsobem uvedeným v čl. III.

VI. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM

 1. Digitální obsah (Kvíz) je dodán kupujícímu zpřístupněním uživatelského účtu na Internetových stránkách prodávajícího, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a přehrát digitální obsah s pomocí internetového prohlížeče. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware kupujícího umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Internetové stránky prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Digitální obsah je optimalizován pro otevření a přehrání na stolním počítači nebo notebooku.
 2. Kvíz a Dárkový poukaz je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití ke komerčním účelům.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu odstoupit, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 14 (čtrnácti) denní lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1823 občanského zákoníku.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Kvíz nebo přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nebo Dárkový poukaz při převzetí nemají vady. V případě, že Kvíz nebo přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nebo Dárkový poukaz při převzetí nejsou ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Kvíz nebo přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nebo Dárkový poukaz uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 3. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
 4. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě věci věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího nebo neaktualizovanému internetovému prohlížeči.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy
 2. Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).